Sektor Infrastruktury

Październik 2007 z prac SI

Informacja z prac Sektora Infrastruktury ZZDR PKP

W ciągu ostatnich miesięcy SI ZZDR PKP zajmował się między innymi następującymi sprawami; 1. Skierowaliśmy wystąpienie do Głównego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie wystąpienie w sprawie łamania przez Zarząd spółki PKP PLK SA trybu uzgadniania spraw wynikających wprost z postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKP PLK SA. Z jednoczesnym wnioskiem o przeprowadzenie stosownej kontroli. Wystąpienie dotyczy jednostronnie podejmowanych decyzji w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży, oraz w sprawie decyzji dotyczących sposobu realizacji uprawnienia do posiłków regeneracyjno wzmacniających. Obecnie oczekujemy na odpowiedź z GI PIP o jej wynikach.

2. SI ZZDR PKP wystąpił do innych Związków Zawodowych z inicjatywą spotkania w sprawie podjęcia wspólnych działań dotyczących rozpoczęcia rozmów ze spółką PKP PLK S.A. rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń w 2008 roku a także rozmów na wprowadzeniem zmian do0 ZUZP Pracowników PKP PLK S.A.

Spotkanie takie odbyło się w dniu 04.06.2007 roku. W trakcie spotkania w którym niestety nie wszystkie organizacje związkowe wzięły udział, wstępnie poruszono tematy w których moglibyśmy osiągnąć konsensus i prowadzić wspólne działanie. Obecnie czekamy na podjęcie przez inne organizacje Związkowe działające w PKP PLK S.A. decyzji czy chcą współdziałać we wspólnym interesie pracowników PLK S.A.

3. Dnia 05.09.2007 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie zespołu problemowego SI ZZDR PKP ds. ZUZP. Na spotkaniu tym zespół kierując się wnioskami napływającymi z terenu KR i MKR ZZDR PKP, oraz indywidualnie od członków ZZDR PKP, opracował propozycje zmian do treści naszego Układu Zbiorowego. Propozycje te przesłano do struktur Zakładowych ZZDR PKP celem zasięgnięcia opinii na ich temat lub ewentualnego ich poprawienia bądź uzupełnienia. Mamy nadzieję że uzyskają one waszą aprobatę i w niedługim czasie prezydium SI ZZDR PKP będzie mogło rozpocząć rozmowy z pracodawcą w temacie ich wdrożenia. Propozycje dotyczą między innymi urealnienia siatki płac, czy też uregulowania sprawy rozliczania czasu pracy.

4. SI ZZDR PKP wystąpił na szczeblu centralnym na drogę prawną w sprawie definitywnego rozwiązania problemu tzw. „ normy i wymiaru” czasu pracy (treść pisma poniżej).
„SI ZZDR PKP nr 79/JO/07/2007, Warszawa, dnia 16.07.2007r.
Sz. P. Krzysztof Celiński, Prezes Zarządu PKP PLK S.A.
W związku z wydanym przez Sąd Najwyższy w dniu 10 maja 2007 roku postanowieniem w sprawie o sygnaturze akt I BP 57/06 (dotyczącej opisanej poniżej sprawy), Sektor Infrastruktury ZZDR PKP zwraca się o natychmiastowe uregulowanie sprawy płatności za przepracowane godziny nadliczbowe zgodnie z Wyjaśnieniem Stron do § 48 ust.1 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych (PUZP). W przypadku nie uregulowania powyższego, zgodnie z w/w Wyjaśnieniem w terminie do dnia 16 sierpnia 2007r. Sektor Infrastruktury ZZDR PKP skieruje do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przeciwko prawom pracowniczym, oraz narażaniu spółki PKP PLK S.A. na straty spowodowane kosztami postępowań sądowych i odsetkami naliczanymi za opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń pracownikom.”

5. SI ZZDR PKJP wystąpił w lipcu do Pracodawcy z wnioskiem o rozpoczęcie rozmów w spraw ie wzrostu wynagrodzeń od stycznia 2008 roku. (treść wystąpienia cytujemy poniżej).
„SI ZZDR PKP 80/JO/07/07, Warszawa, dnia 16.07.2007r., Pani Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Centrali Spółki PKP PLK S.A.
W nawiązaniu do spotkania Pracodawcy ze Związkami Zawodowymi działającymi w Spółce PKP PLK S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2007r., Sektor Infrastruktury ZZDR PKP uznaje, że zasygnalizowany przez Panią Dyrektor termin rozpoczęcia rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń w roku 2008 opiewający na miesiąc październik jest terminem zbyt odległym nie gwarantującym zamknięcia tematu w roku bieżącym.

Ponadto bardzo ważna kwestią która musi zostać rozstrzygnięta łącznie ze sprawą wzrostu wynagrodzeń, jest konieczność wprowadzenia zmian do obowiązującego ZUZP pracowników PKP PLK S.A. a zwłaszcza zmian dotyczących systemu wynagradzania. Sprawa ta jest bardzo istotna dla nas nie tylko ze względów czysto finansowych lecz również ze względu na dobrze pojęty interes półki PKP PLK S.A.

Od pewnego okresu czasu nasza spółka odnotowuje niewielki ale stale postępujący odpływ dobrze wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Sytuacja ta spowodowana jest wieloma względami w tym między innymi pogarszającymi się warunkami pracy, stałym „dociążaniem” pracowników nowymi często nie związanymi z wykonywanym zawodem obowiązkami ale przede wszystkim fatalnym i nieprzystającym do obecnej sytuacji na rynku pracy systemem wynagradzania. Różnica w wynagrodzeniu zasadniczym dochodząca w wielu wypadkach do wysokości nawet 1000 złotych i więcej, pracowników innych przedsiębiorstw a wynagrodzeniami pracowników naszej spółki (zwłaszcza tych zatrudnionych bezpośrednio przy prowadzeniu ruchu pociągów), biorąc pod uwagę różnicę w odpowiedzialności za powierzone obowiązki ich wykonywanie, wymogach kwalifikacyjnych i zdrowotnych, jest porażająca. Dalsze trwanie w swoistego rodzaju „letargu” i brak działań zmierzających do radykalnej i szybkiej poprawy sytuacji, spowoduje dalsze odejścia pracowników, nawet kosztem porzuceń pracy czego przykłady już się zdarzały, brak napływu wykwalifikowanych pracowników. Nie interesują już nas nie tylko jako związkowców ale też pracowników spółki PKP PLK S.A. zapewnienia, że „Zarząd spółki dostrzega problem niskich wynagrodzeń i konieczność zmiany tego stanu rzeczy”, interesują nas konkretne i rzeczowe rozmowy w omawianej sprawie. W związku z powyższym uważamy, że rozmowy płacowe winny rozpocząć się najpóźniej w pierwszej połowie miesiąca września.” Przygotował J.Oleszak
 

« powrót drukuj powiadom znajomego