Sektor Infrastruktury

Relacja z posiedzenia Zarządu SI ZZDR PKP

W dniu 07.04.2009 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP.
Na posiedzenie Zarządu SI ZZDR PKP zaproszony został Pełnomocnik Zarządu Spółki PKP PLK SA Pan Janusz Czarnocki.
W trakcie posiedzenia omówiono szczegółowo sprawy związane z :
1/ Parafowaniem i podpisaniem Protokołu dodatkowego Nr 4 do Zakładowego Układu Zbiorowego dla pracowników PKP PLK S.A., gdzie Zarząd SI ZZDR PKP przyjmując stosowna uchwałę zaakceptował treść protokołu dodatkowego i upoważnił przewodniczącego SI do jego parafowania i podpisania. Protokół ten doprecyzowuje sposób naliczania i wypłacania wynagrodzenia za czas choroby w przypadku pracowników którzy osiągnęli wiek powyżej 50 roku życia. Zainteresowanych dodatkowymi informacjami w tej sprawie koleżanki i kolegów prosimy o kontakt z biurem SI ZZDR PKP w Warszawie.
2/ Wypracowane zostało i przyjęte stanowisko Zarządu SI ZZDR PKP w sprawie proponowanego przez pracodawcę porozumienia o rozwiązaniu ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A. z jednoczesnym rozpoczęciem prac nad nowym systemem wynagradzania w naszej spółce. Zarząd wyraził wolę rozpoczęcia prac nad nowym ZUZP oraz zmianą i urealnieniem systemu wynagradzania w spółce PKP PLK S.A. przy czym nie wyraził zgody na rozwiązanie ZUZP do czasu opracowania nowego. Omawiane stanowisko zamieszczamy poniżej.
3/ Poruszono w trakcie spotkania z Panem Januszem Czarnockim sprawę naliczania środków na konta Zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian do ustawy o ZFŚS, oraz sprawę naliczania odpisów dla przypisanych poszczególnym IZ do obsługi emerytom i rencistom.
4/ Zarząd SI ZZDR PKP rozpatrzył kandydatury na przedstawiciela załogi do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A.
Na posiedzeniu zgłoszono dwie kandydatury to jest obecnego przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej kol. Piotra Gebel starszego dyżurnego ruchu stacji Sosnowiec Dańdówka ( IZ Katowice), oraz kol. Jacka Czubka starszego dyżurnego ruchu IZ Częstochowa.
Zarząd SI ZZDR PKP zdecydowaną większością głosów zarekomendował jako kandydata na przedstawiciela załogi w radzie nadzorczej PKP PLK S.A. a co za tym idzie udzielił poparcia, kandydaturze kol. Piotra Gebel. CV kol. Piotra zamieszczamy poniżej.

Kandydat pracowników w wyborach na członka Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rekomendowany przez Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP

Piotr Gebel
Urodzony 04.08.1959 r. Z wykształcenia technik komunikacji o specjalności ruch i przewozy kolejowe. Pracownik PKP od 1978 r. zatrudniony na stanowisku dyżurnego ruchu na którym pracuje do dnia dzisiejszego. Obecnie pracownik PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Katowicach.
Członek Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP od 1991r. Współzałożyciel ZZDR PKP i Komisji Rejonowej Związku przy byłym ROS Jaworzno Szczakowa, w latach 1991 – 1999 pierwszy jej przewodniczący.
W latach 1998 - 2003 przewodniczący ZZDR PKP. Od 2003 r. do 2004 r. wiceprzewodniczący ZZDR PKP. Od 2004 r. członek Zarządu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP. Od 2006r. wiceprzewodniczący Sektora Infrastruktury ZZDR PKP.
Ukończył kurs, a następnie zdał egzamin państwowy dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Od 2001r. członek Rady Nadzorczej Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. co zaowocowało zdobyciem cennego doświadczenia i wiedzy z zakresu kontroli nad zarządzaniem przedsiębiorstwem PKP PLK S.A.
Współorganizator różnego rodzaju inicjatyw pracowniczych i związkowych. Stoi twardo na gruncie obrony interesów pracowniczych czemu niejednokrotnie dawał wyraz wobec pracodawcy, zarówno w strukturach Związku jak i w Radzie Nadzorczej.
Aktywny uczestnik wszelkiego rodzaju spotkań, narad i konferencji artykułujący oczekiwania i dążenia pracowników. Negocjator i współnegocjator układów zbiorowych pracy, porozumień i protokołów. Zwolennik, szeroko pojętej współpracy związków zawodowych działających w spółkach grupy PKP S.A. a zwłaszcza w Spółce PKP PLK S.A. w imię zasady nadrzędności interesów pracowniczych nad każdymi innymi.
W chwili obecnej pracuje na stanowisku starszego dyżurnego ruchu w stacji Sosnowiec Dańdówka (IZ Katowice).
 

« powrót drukuj powiadom znajomego