Archiwum

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej ZZDR PKP

W dniu 30 czerwca 2009 roku w siedzibie Związku w Warszawie odbyło się V posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.
Obrady prowadził kol. A. Motyka, który na wstępie powitał członków Prezydium i rozpoczął posiedzenie. Przedstawienie porządku V posiedzenia i jego przyjęcie - ze zgłoszonymi uwagami – stanowiło kolejny punkt programu. Następnie odczytany został protokół z IV posiedzenia Prezydium RK ZZDR PKP, który zebrani przyjęli, po zaakceptowaniu zgłoszonych uwag.

W dalszej części podjęto decyzję o zamówieniu i druku kalendarzy na rok 2010. Ustalono, że nakład wydawnictw uzależniony będzie od ilości zamówień, jakie złożą KR-y i MKR-y. Wydruk nastąpi wg zasad, jakie obowiązywały w 2009 roku, tj. wybrana zostanie oferta drukarni, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Szata graficzna wyłoniona zostanie w drodze konkursu, który rozpisany zostanie na stronie internetowej Związku.

Kol. A. Motyka przedstawił relację ze spotkań z Związkiem Pracodawców Kolejowych w sprawie rozdziału XII PUZP oraz projektu protokołu nr 7 do PUZP (zmiana w poz. 68). Stwierdził, że osiągnięcie porozumienia będzie możliwe w przypadku:
- urealnienia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy,
- dostosowania zmiany PUZP do obowiązującego prawa w zakresie czasu pracy,
- określenia ceny biletu sieciowego wg zasady, iż jest to 1% ceny biletu sieciowego normalnego (zgodnie z ulgą pracowniczą 99%),
- zachowania biletu sieciowego w ofertach przewoźników (w projekcie nowego porozumienia znika pojęcie biletu sieciowego dla pracowników),
- zachowania dotychczasowych zasad wykupu świadczeń dla współmałżonków, tj. w myśl zasady 50% pokrywa pracownik, pozostałe 50% pracodawca (w zarysie nowego porozumienia pracownik pokrywa 100% kosztów
).

Kolejnym etapem posiedzenia było omówienie przez kol. A. Motyka sytuacji w poszczególnych Spółkach Grupy PKP S.A.. Stwierdził, że obecnie w najgorszej sytuacji znajdują się PKP PLK S.A., na co rzutują zaległości finansowe operatorów wobec zarządcy infrastruktury. Stąd problemy z terminowym przelewaniem środków funduszu socjalnego i zabezpieczeniem pieniędzy na wypłaty dla pracowników. Podkreślił, że dostrzegalne są korzystne zmiany w PKP CARGO S.A., które miesiąc czerwiec powinny zamknąć na plusie. Wstrzymane zostały również dobrowolne odejścia pracowników z tej Spółki. Nadmienił, iż istotne zmiany nastąpiły w Zarządzie i Radzie Nadzorczej PKP PR. Najpoważniejszym problemem jest obecnie przekazanie pracowników tej Spółki, zatrudnionych na stanowisku dyżurnego ruchu do PKP PLK S.A.. W myśl zawartego porozumienia między PKP PLK i PKP PR pracownicy ci przejdą do nowego pracodawcy na tych samych warunkach płacowych.

W dalszej kolejności dokonano rozdziału zadań wynikających z przyjętych uchwał i wniosków przyjętych na II posiedzeniu Rady Krajowej ZZDR PKP oraz podjęto uchwały odnośnie organizacji VI Międzynarodowych Zawodów Sportowych ZZDR PKP.

W ramach spraw organizacyjnych omówiono kwestię zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb biura ZZDR PKP w Warszawie. Uregulowano także problem flag związkowych, które nie zostały zwrócone, po pikiecie w dniu 29 kwietnia br.
Rozpatrzenie pism wpływających oraz wniosków i podjęcie uchwał stanowiły ostatni punkt posiedzenia.

Kol. A. Motyka dziękując zebranym za przybycie zakończył V posiedzenie Prezydium RK ZZDR PKP.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego