Sektor Infrastruktury

Informacja ze spotkania z pracodawcą w dn. 03.11.2010.

W trakcie spotkania poruszone zostały następujące sprawy:
1/ Ogólna sytuację ekonomiczną i zatrudnieniową spółki PKP PLK S.A.
2/ Wysokości gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza.
3/ Sposób uregulowania spraw związanych z naliczaniem wynagrodzenia dla pracowników oddelegowanych do pracy w Zakładowych Organizacjach Związkowych.
4/ Wielkość wskaźnika zatrudnienia oraz wielkości jednostek technicznych dla służb utrzymania w pionach drogowym i automatyki.
5/ PUZP i ZUZP

Ad. 1. Członek Zarządu PKP PLK S.A. Pan Zbigniew Zarychta przedstawił bieżącą sytuację ekonomiczną oraz zatrudnieniowa naszej spółki na bazie wykonania za 9 miesięcy tego roku. Szczegółowe informacje otrzymały KR i MKR ZZDR PKP w osobnym materiale który ze względu na zawarte informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorcy nie mogą być publikowane.

Ad.2. Członek Zarządu PKP PLK S.A. Pan Zbigniew Zarychta poinformował zebranych, że do Prezesa Spółki wpłynęły wystąpienia dwóch organizacji Związkowych ( SI ZZDR PKP oraz NSZZ Solidarność), w sprawie ustalenia zgodnie z ZUZP wysokości nagrody pieniężnej z okazji Święta Kolejarza w trybie odrębnych negocjacji. Obydwie organizacje w swoich wystąpieniach zaproponowały kwotę gratyfikacji w wysokości 500 złotych brutto oraz jednocześnie zażądały podjęcia rozmów w trybie pilnym w sprawie ustalenia wysokości wzrostu wynagrodze4ń od 01 stycznia 2011 rok. Zgodnie z postanowieniami ZUZP dla Pracowników PKP PLK S.A. pracodawca poinformował, że wysokość gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza wynosić będzie w tym roku 237,62 zł brutto. Pracodawca prezentował stanowisko, że w obecnej sytuacji spółki na podstawie wyników jakie spółka osiągnęła za 9 miesięcy, nie może zaproponować większej kwoty. Dalsze rozmowy w tym temacie mogą się odbyć w miesiącu grudniu gdzie po ustaleniu wstępnych wyników za 11 miesięcy pracodawca będzie się mógł w pełni odnieść do żądań Związków Zawodowych zarówno w sprawie nagrody i ewentualnych możliwości jej zwiększenia jak tez w sprawie wzrostu wynagrodzeń w spółce od stycznia 2011 roku.

Ad.3. Pracodawca przedstawił opinie PIP w sprawie ustalania wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych na mocy przepisów ustawy o Związkach Zawodowych, w pełnym wymiarze czasu pracy. W świetle opinii PIP pracownik oddelegowany w pełnym wymiarze czasu pracy będzie miał ustaloną wysokość wynagrodzenia z okresu przed oddelegowaniem i wartość ta będzie wartością stałą obowiązującą przez cały okres oddelegowania. Zmiany jej wysokości będą następowały jedynie w przypadkach wdrażania akcji wzrostu wynagrodzeń w spółce. Pracownicy korzystający z oddelegowania w niepełnym, wymiarze czasu pracy będą mieli naliczane wynagrodzenie na dotychczasowych zasadach. Pracodawca zadeklarował że w stosunku do ww. pracowników za miesiące wsteczne zostanie dokonana korekta wypłaconych im wynagrodzeń a ewentualne niedopłaty będą wyrównywane.

Ad.4. Pracodawca na zapytania Związków Zawodowych zaprzeczył aby wydana została jakakolwiek decyzja nakazująca zmianę współczynnika zatrudnienia z 5,1 na 4,9. Poinformował jednocześnie że dyrektorzy podległych jednostek organizacyjnych otrzymali polecenie przygotowania propozycji dotyczących potrzeb zatrudnieniowych i przekazania tych propozycji do Centrali Spółki PKP PLK S.A. Członek Zarządu PKP PLK S.A. Pan Zbigniew Zarychta poinformował zebranych że na posterunkach i stanowiskach pracy czynnych całodobowo nie będzie dokonywana zmiana współczynnika zatrudnienia i nadal obowiązuje wartość 5,1. Odniósł się jednocześnie do propozycji zarządu spółki dotyczącej ilości jednostek technicznych przypadających na pracowników zespołów utrzymania. Związki Zawodowe zwróciły po, raz kolejny uwagę, że bez określenia –co to jest jednostka techniczna i jak się powinno ja ustalać, wszelkie tego typu propozycje nie mają racji bytu. Wynika to z faktu, że w naszej spółce brak jest w tej sprawie jednoznacznych uregulowań które obowiązywałyby na przykład w formie Instrukcji.

Ad.5. Pracodawca poinformował że na szczeblu ZPK pracodawcy kończą prace nad projektem nowego PUZP który zostanie zaproponowany organizacjom związkowym do negocjacji, a co się z tym wiąże na szczeblu naszej spółki może zajść potrzeba opracowania projektu nowego ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A. który to projekt również zostanie przedstawiony Organizacjom Związkowym jako propozycja pracodawcy do dalszych negocjacji. Pracodawca po raz kolejny zaprezentował stanowisko, że należy uprościć system wynagrodzeń poprzez uporządkowanie i zmianę tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego, przesunięcie środków i włączenie niektórych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wykupienie od uprawnionych pracowników, uprawnienia do posiłków regeneracyjno wzmacniających, częściowego lub całkowitego wykupienia od pracowników uprawnienia do urlopu dodatkowego.

opracował: J.Oleszak
 

« powrót drukuj powiadom znajomego