Archiwum

II posiedzenie Rady Krajowej ZZDR PKP

W dniach 15-16.03.2011 odbywało się II posiedzenie Rady Krajowej ZZDR PKP.

Na posiedzenie został także powołany pełny skład Krajowej Komisji Rewizyjnej.

W trakcie narady kolejno zajmowano się następującymi sprawami:

- zatwierdzono protokół z I posiedzenia Rady Krajowej ZZDR PKP jakie odbyło się 19.01.2011 w trakcie XX jubileuszowego Krajowego Zjazdu Delegatów,

- przedstawiono informację z działalności poszczególnych Sektorów ZZDR PKP za 2010 rok- sprawozdania przedstawiali przewodniczący Sektorów,

- odczytano protokół Krajowej Komisji Rewizyjnej dotyczący przeprowadzonych kontroli w odniesieniu do skarg jakie wpłynęły do KKR. W części protokołu dotyczącej skarg wyborczych Krajowa Komisja Rewizyjna w większości uznała je za bezzasadne, w pozostałych kwestiach będących przedmiotem kontroli Komisja Rewizyjna zwróciła się z wnioskami do Rady Krajowej i na niniejszym posiedzeniu zostały one przyjęte oraz wykonane,

- Skarbnik ZZDR PKP przedstawił preliminarz wydatków na 2011 rok, podczas dyskusji szczególną uwagę zwrócono na koszty organizacji centralnych obchodów 20-lecia ZZDR PKP w lipcu br. – zgodnie przyjęto kierunki działania mówiące, że środki na organizację uroczystości mają w pierwszej kolejności pochodzić od sponsorów,

- przedstawiono i przyjęto rozliczenie przedstawione przez zespół organizacyjny – z XX Krajowego Zjazdu Delegatów ZZDR PKP,

- Rada Krajowa zajęła się także wnioskami jakie zostały przyjęte przez XX Krajowy Zjazd Delegatów – podjęto dyskusję a następnie decyzje o trybie i czasie ich realizacji,

- powołano zespoły problemowe które w ramach działalności Rady Krajowej ZZDR PKP będą zajmowały się następującym zakresem tematycznym:
 prowadzenie sporów zbiorowych,
 sprawy PUZP i ZUZP,
 sprawy organizacyjno – prawne,
 sprawy ubezpieczeń, emerytur i rent,
 kontakty z zagranicznymi związkami zawodowymi,
 sprawy pomocy związkowej,
 wydawanie legitymacji związkowych
W ramach tego punktu obrad powołano także Kapitułę ds. przyznawania odznaczeń „Zasłużony dla ZZDR PKP”.

- zespół ds. organizacji centralnych uroczystości XX-lecia ZZDR PKP przedstawił stan przygotowań do obchodów które odbędą się 17 lipca 2011 roku,

- podjęto szereg uchwał dotyczących organizacji VIII Międzynarodowych Zawodów Sportowych ZZDR PKP,

- Członkini Prezydium RK ZZDR PKP przedstawiła autorski projekt Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej (WPA) – ZZDR PKP uważa, że zapisy wynikające z tego projektu powinny znaleźć się w PUZP i ZUZP i Związek będzie dążył do wprowadzenia takich uregulowań w tych dokumentach,

- przedstawiono informację z ostatniego posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa - w tym temacie omówiono projekty prywatyzacyjne jakie ma Ministerstwo Infrastruktury wobec spółek z Grupy PKP, - stanowisko ZZDR PKP i innych central związkowych w tej kwestii jest niezmienne i można je przeczytać min. na naszej stronie internetowej w informacji ze spotkania jakie odbyło się 02.03.2011 r.,

- przedstawiono zaproponowane przez pracodawcę zmiany do PUZP – rozmawiano głównie o problemie wykupu ulg przejazdowych na 2012 rok w związku z wyjściem spółki Przewozy Regionalne ze Związku Pracodawców Kolejowych – w sytuacji tej spółka ta nie musi respektować zapisów Układowych. Żywa dyskusja w tym temacie dotyczyła głównie możliwości i sposobów negocjacji lub protestu w obronie tego ostatniego uprawnienia dla pracowników spółek kolejowych – ostateczne decyzje zostaną podjęte przez Radę Krajową lub Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów, po przedstawieniu końcowych propozycji przez pracodawców w tym temacie. W tym punkcie obrad zwrócona została również uwaga na konieczność prowadzenia rozmów z pracodawcą zmierzających do waloryzacji wysokości ekwiwalentu za deputat węglowy ponieważ pozostaje no niezmienny od wielu lat i nie przystaje do obecnych rynkowych cen węgla

- podjęto decyzję o zaproszeniu w ramach kontynuacji współpracy z zagranicznymi organizacjami związkowymi – delegacji Kolejarzy z Chorwacji i Słowenii, omówiono możliwości sfinansowania tego pobytu ze środków w większości pochodzących z poza Rady Krajowej ZZDR PKP. Na tym etapie obrad omówiono także projekt powstania europejskiej organizacji zrzeszającej pracowników kolejowej infrastruktury w którym ZZDR PKP także bierze udział – w ramach tego przedsięwzięcia planujemy powołanie wspólnego przedstawiciela, który będzie reprezentował naszą grupę zawodową przed Komisją Europejską w ramach prac Parlamentu Europejskiego szczególnie w pracach dotyczących tematów unifikacji zawodu dyżurnego ruchu kolejowego w Unii Europejskiej,

- przedstawiono informacje dotyczące działalności Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych – omawiano głównie zmiany Statutu jakich ostatnio dokonano w tej Organizacji w odniesieniu do członkostwa ZZDR PKP w Konfederacji,

- w bieżących sprawach organizacyjnych omówiono między innymi tematykę szkoleń jakie będą organizowane dla Członków ZZDR PKP, finansowanych z funduszy unijnych – o aktualnych terminach, miejscach i tematyce tych szkoleń będziemy Was informować min. za pośrednictwem naszej strony internetowej, informacje te będą również posiadali przewodniczący na poszczególnych Komisjach Zakładowych,

- rozpatrzono także pisma interwencyjne jakie wpłynęły do Rady Krajowej, podjęto także szereg Uchwał dotyczących min. przydzielenia pomocy związkowej, podzielenia pozostałych środków finansowych zbieranych w ubiegłym roku i udzielenia pomocy poszkodowanym w zeszłorocznej powodzi, zamknięcia subkonta bankowego założonego do gromadzenia tych środków.

informację przygotował
Grzegorz Herzyk
 

« powrót drukuj powiadom znajomego