Sektor Infrastruktury

01.04.2011 Z prac Sektora Infrastruktury

W miesiącu Marcu b.r. SI ZZDR PKP zajmował się między innymi:

1. Wystąpiono do Pracodawcy o podjecie rozmów w temacie przypisywania do wykonywania pracownikom posterunków techniczno – ruchowych dodatkowych czynności. SI ZZDR PKP uważa, że powierzenie równolegle wielu rodzajów pracy dyżurnym ruchu i nastawniczym wiąże się z koniecznością intensyfikacji wysiłku aby podołać wielu rodzajom pracy jednocześnie i nie jest adekwatne do otrzymywanego wynagrodzenia. Wynagrodzenie zatem nie odpowiada kryteriom godziwego wynagrodzenia, należnego za pracę rzeczywiście wykonaną. Nie jest też wynagrodzeniem za rzeczywistą pracę, o którym mowa w art. 13 i 80 Ustawy Kodeks Pracy oraz postanowieniach rozdziałów II, III i IV ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A.. W tym temacie został wydany w trybie rozpatrywania Skargi Kasacyjnej wyrok SN, sygn. Akt I PK 185/09 z dnia 11.02.2010 roku.

2. Wystąpiono do Biura Eksploatacji PKP PLK S.A. w sprawie trybu postępowania w przypadkach uszkodzenia tarcz ostrzegawczych przejazdowych. Treść wystąpienia przygotował kol. Stępniewski członek Zarządu SI ZZDR PKP .

3. SI ZZDR PKP zgłosił poważne wątpliwości co do wiarygodności i kompetencji firmy konsultingowej „McKinsey” a co za tym idzie do rzetelności opracowywanych przez tę firmę analiz dla PKP PLK S.A.. Załącznik do jednego z opracowań przygotowanego przez tę firmę zawiera wykaz posterunków które w określonych porach doby mogłyby być czasowo zamykane.Z lektury ww. wykazu wynika (co stwierdziliśmy z nieukrywanym zdumieniem), że czasowo mogą być zamykane posterunki na stacjach Bohumin, Czeski Cieszyn i Czeski Cieszyn Towarowy które znajdują się w zarządzie kolei CD.

4. W związku z otrzymanymi odpowiedziami zawartymi w pismach: IZPR6-0703-199/10, IZPR6-0703-142/10, IPR6-0703-16/11 będącymi reakcja na skargi Międzyzakładowej Komisji Rejonowej ZZDR PKP w Bydgoszczy, dotyczące negatywnej współpracy a właściwie jej braku ze strony dyrektora zakładu SI ZZDR PKP zwrócił się do Prezesa PKP PLK S.A. o wyznaczenie terminu spotkania w celu rozwiązania narastającego problemu. W sprawie IZ Bydgoszcz i postępowania kierownictwa tegoż zakładu w stosunku do pracowników i niepokornych Związków Zawodowych jest to już kolejne wystąpienie.

5. W związku z podjęciem tematu wykonywania dodatkowych czynności przez pracowników posterunków techniczno ruchowych Sektor Infrastruktury ZZDR PKP zwracił się z prośbą o pilne przesłanie informacji na temat czynności dodatkowych wykonywanych przez dyżurnych ruchu, zwłaszcza tych odbiegających od czynności związanych z prowadzeniem ruchu pociągów. Powyższe jest niezbędne do ustalenia podczas rozmów na szczeblu spółki zakresu czynności dodatkowych, które mogą (lub nie) być przypisane do wykonywania przez dyżurnych ruchu, nastawniczych zatrudnionych w PKP PLK S.A.

6. W związku z tym, że na sieci PLK S.A. dochodzi do sytuacji, że zakończona dokumentacja ruchowa nie jest w odpowiedni sposób zabezpieczana przez pracowników za to odpowiedzialnych na poziomie Sekcji Eksploatacji, SI ZZDR PKP zwrócił się do Biura Eksploatacji PKP PLK S.A. o spowodowanie uregulowania tego problemu w sposób jednolity na całej sieci poprzez wprowadzenie odpowiedniego zapisu do instrukcji IR 1 lub do instrukcji Kancelaryjnej, ponieważ w obecnie obowiązujących instrukcjach brak jest takiego uregulowania.

7. Interweniowano w sprawie wydawanych na niektórych IZ decyzji związanych z niewłaściwą interpretacją § 2.4 oraz § 8.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dziennik Ustaw nr 148 z 1998 poz. 973). Sprawa dotyczy bezpodstawnego pozbawiania pracowników uprawnienia do okularów korygujących wzrok.

8. Wyznaczono przedstawiciela SI ZZDR PKP do komisji konkursowej mającej dokonać wyboru Brokera Ubezpieczeniowego który obsługiwać będzie spółkę PKP PLK S.A. w sprawach wyboru najkorzystniejszej oferty Grupowego Ubezpieczenia na życie.

9. Przedstawiciele Prezydium SI ZZDR PKP uczestniczyli w spotkaniu z podsekretarzem stanu w MI panem Andrzejem Masselem. W czasie spotkania omówiono między innymi sprawy:
 Działalności spółki Przewozy Regionalne zwłaszcza w kontekście wprowadzania kolejnej korekty Rozkładu Jazdy pociągów z której wynika ze w wielu regionach Polski nastąpi całkowite zawieszenie komunikacji kolejowej a co za tym idzie w niektórych przypadkach może nastąpić ograniczenie pracy lub całkowite zamknięcie posterunków techniczno ruchowych,
 Sprawę planowanego w PKP PLK S.A. systemowego wzrostu wynagrodzeń i wpływu właściciela spółki PKP PLK S.A. na ten proces,
 Opóźnienia we wprowadzaniu nowego „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia ………………. roku w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego , prowadzących określone rodzaje pojazdów kolejowych oraz pojazdy kolejowe metra warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach” oraz skierowanego w roku 2010 do MI wniosku ZZDR PKP dotyczącego złagodzenia wymogów zdrowotnych dla pracowników. Dotyczy to przede wszystkim dopuszczalności stosowania II kategorii słuchu dla niektórych pracowników objętych ww. rozporządzeniem. W wyniku ustaleń z Panem Ministrem Masselem przekazano do odpowiedniej komórki MI wyniki specjalistycznych badań natężenia hałasu celem podjęcia dalszych kroków w sprawie ewentualnej zmiany rozporządzenia.

informację przygotował
Jerzy Oleszak
 

« powrót drukuj powiadom znajomego