Archiwum

"Szczyt Kolejowy"

W dniu 14.09.2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach tak zwanego „Szczytu Kolejowego”.
Obradom przewodniczył minister Cezary Grabarczyk a spotkanie prowadzone było w formule posiedzeń komisji trójstronnej.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele rządu, samorządów terytorialnych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz prezesi spółek działających na rynku kolejowym a także przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych działających w spółkach kolejowych. Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP reprezentowali – Przewodniczący kol. Aleksander Motyka oraz członek Prezydium Rady Krajowej - Grzegorz Herzyk.

W słowie wstępnym minister Grabarczyk określił, że obrady mają dotyczyć problemów przewozów pasażerskich w Polsce, rozwiązań prawnych w tej dziedzinie i uregulowań wewnętrznych pomiędzy wszystkimi uczestnikami organizacji kolejowych przewozów pasażerskich. Jednak po następnych kilku wypowiedziach uczestników Szczytu - szczególnie ze strony społecznej – stało się jasne, że jeśli mamy rozmawiać o sytuacji polskiej kolei to w sposób kompleksowy.

Pierwsze zarysy i tematykę, jaką powinien poruszać Szczyt przedstawił Prezes UTK p. Krzysztof Jaroszyński. Kluczowymi z punktu widzenia UTK kwestiami są koszty stawek dostępu dla użytkowników infrastruktury kolejowej, które są najwyższe w Europie – konieczna jest racjonalizacja tych kosztów w odniesieniu do stanu infrastruktury oraz poziomu dotacji państwowej dla zarządcy. Ponadto konieczne są regulacje pozwalające na wprowadzenie wspólnego biletu. Prezes UTK zaznaczył, że niezbędne jest także unowocześnienie taboru oraz urealnienie rozkładu jazdy.

Następnie głos zabrał Minister Andrzej Massel, który z aprobatą wyraził się o inicjatywie powstania Rady Przewoźników. Wskazał także na konieczność rozwiązań pozwalających nie tylko na wprowadzenie wspólnego biletu, ale także na poprawę dostępu do informacji o połączeniach kolejowych wszystkich przewoźników w jednym miejscu.

W imieniu strony samorządowej wypowiadał się min. Marszałek województwa śląskiego p. Adam Matusiewicz. Mówił on o problemach z przewozami regionalnymi – ich realizacją i zdaniem marszałków brakiem konkurencyjności komunikacji kolejowej do autobusowej. Przedstawił on sytuację finansową województw w odniesieniu do kosztów utrzymania kolei regionalnych – stwierdził, że niektóre województwa są zmuszone do zaciągania kredytów na realizację rozkładu jazdy i zobowiązań wynikających z utrzymywania przewozów regionalnych. Oświadczył także, że dalsza restrukturyzacja Przewozów Regionalnych jest nieodzowna gdyż jest to jedyna ścieżka do szukania oszczędności, ponieważ samorządy nie są zainteresowane dalszą redukcją połączeń i rozkładu jazdy.

Prezes PKP PLK S.A. p. Zbigniew Szafrański przedstawił stan zaawansowania realizacji projektów modernizacyjnych. Za poważny błąd uznał dopuszczenie do takiej degradacji linii kolejowych, z jakim teraz mamy do czynienia. Omówił także możliwości „przerobu” środków finansowych na remonty i modernizację w odniesieniu do potencjału realizacyjnego projektów kolejowych w Polsce. Przyznał, że Spółka w przypadku braku zgody organów europejskich na słynne już przesunięcie środków z projektów kolejowych na drogowe i powrotu tych pieniędzy do budżetu realizacji inwestycji na kolei, będzie miała problem z ich całkowitym wydatkowaniem – byłoby natomiast możliwe zagospodarowanie tych pieniędzy w przypadku zgody Komisji Europejskiej na wydłużenie terminu rozliczenia tych środków o jeden rok.

Przedstawiciele strony związkowej w swoich wypowiedziach stwierdzili, że czas dyskusji już minął, teraz jest czas na podjęcie właściwych decyzji i działania. Oczekiwaniem strony społecznej jest wspólne stanowisko wszystkich uczestników Szczytu mówiące, że wypracowane tutaj rozwiązania i regulacje staną się projektami rządowymi. Zdaniem związków zawodowych kluczowe jest także określenie dalszego statusu spółki PKP PLK S.A. – kto ostatecznie będzie organem właścicielskim tego podmiotu, jaka będzie rola zarządcy infrastruktury oraz czy realne jest zawarcie kontraktu wieloletniego na utrzymanie infrastruktury kolejowej w Polsce. Ze strony związków zawodowych padła także propozycja by do czasu zakończenia prac w ramach Szczytu (6-8 tygodni) zawiesić wszelkie działania zmieniające sytuację organizacyjną szczególnie w Przewozach Regionalnych, aby uniknąć niepokojów społecznych – jednak przedstawiciele rządu i strona samorządowa nie zgodziły się na takie rozwiązanie.

Końcowym rezultatem pierwszego spotkania w ramach „Szczytu kolejowego” jest powołanie dwóch grup roboczych – infrastruktury, która zajmować się będzie min. dworcami kolejowymi, bezpieczeństwem, przekształceniami własnościowymi, racjonalizacją kosztów stawek dostępu, rozkładami jazdy, itp. - przewozów pasażerskich, która zajmie się wszystkimi problemami, z jakimi borykają się organizatorzy i odbiorcy usług w pasażerskich procesach transportowych.

Przedstawiciele poszczególnych środowisk w najbliższy wtorek zgłoszą nazwiska ekspertów i swoich reprezentantów, do prac w poszczególnych zespołach. W ciągu najbliższych 6 - 8 tygodni mają oni wypracować realne rozwiązania, które będą wyznacznikiem dalszej działalności tego sektora i pozwalające na rozwój kolei w Polsce.

informację przygotował
Grzegorz Herzyk
 

« powrót drukuj powiadom znajomego