Archiwum

II posiedzenie Rady Krajowej ZZDR PKP

W dniach 14-15 kwietnia 2015 roku w Bydgoszczy odbywało się II posiedzenie Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP

W ramach obrad przedstawiono rozliczenie z organizacji XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów ZZDR PKP w Bydgoszczy a członkowie Rady Krajowej ZZDR PKP przyjęli je w głosowaniu.
Skarbnik RK ZZDR PKP przedstawił sprawozdanie finansowe za 2014 rok, które po krótkiej dyskusji zostało zatwierdzone. W ramach spraw finansowo-księgowych Związku podjęto dyskusję, której finalnym skutkiem było podjęcie uchwały o zleceniu opracowania „Polityki rachunkowości” dla wszystkich struktur ZZDR PKP.
Ponadto w związku ze zmianami wynikającymi z wejścia w życie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym omówiono i określono podstawowy kod działalności oraz kody dodatkowe podlegające rejestracji w KRS.

W obradach uczestniczył także przedstawiciel załogi w Radzie Nadzorczej Spółki PKP PLK S.A. - kol. Piotr Gebel, który obszernie przedstawił informację z zakresu spraw jakimi w ostatnim czasie zajmowała się RN podczas swoich posiedzeń.

W związku z planowaną na dzień 18.04.2015 pikietą, w której czynnie udział wezmą przedstawiciele ZZDR PKP, w czasie obrad nie mogło zabraknąć tego tematu.
Na wystosowany przez Przewodniczącego Związku kol. Aleksandra Motykę apel o jak najliczniejszy udział w tej demonstracji Członków Związku – Przewodniczący poszczególnych Komisji Zakładowych zadeklarowali organizację logistyczną i przyjazd do Warszawy ze swoimi grupami.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez Krajową Komisję Rewizyjną ZZDR PKP protokołu z przeprowadzonej kontroli w Radzie Krajowej Związku.
Następnie w związku z rozpoczęciem nowej kadencji podjęto Uchwałę o objęciu ochroną osób ze względu na pełnienie funkcji w strukturach ponadzakładowych ZZDR PKP.
Przedstawiono wnioski przyjęte przez XXIV KZD ZZDR PKP w Bydgoszczy do realizacji przez Radę Krajową ZZDR PKP i podjęcie odpowiednich decyzji. W ramach tych wniosków RK ZZDR PKP podejmie działania mające na celu przywrócenie pracownikom odzieży identyfikującej w postaci mundurów.

Członkowie Rady Krajowej powołali także zespoły problemowe:
- ds. administracyjno-prawnych
- ds. pomocy związkowej
- ds. sporów zbiorowych
- ds. emerytur i ubezpieczeń

W związku z przypadającą w 2016 roku 25 rocznicą powstania ZZDR PKP – w czasie tego posiedzenia RK ZZDR PKP podjęto decyzję o wyborze zespołu organizacyjnego tych obchodów.
Rada Krajowa ZZDR PKP podjęła także decyzję o zaproszeniu w ramach kontynuacji współpracy 10 osobowej delegacji związkowców z SPVH Chorwacji i 5 osobowej delegacji ze Słowenii.

Kolejną część obrad przeznaczono na sprawy ze szkoleniową działalnością Związku w ramach tego bloku tematycznego przedstawiono rozliczenie z organizowanego szkolenia z rachunkowości, finansów i wydatkowania funduszy związkowych.
Następnie kol. Adam Miśtal wiceprzewodniczący Związku przedstawił informację o szkoleniach organizowanych przez RK ZZDR PKP oraz szkoleniach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Podjęto decyzję o kontynuacji działań Związku w tym zakresie.

Członkowie Rady Krajowej ZZDR PKP rozpatrzyli także wnioski wpływające do RK oraz podjęli wiele uchwał w większości finansowych związanych z działalnością Związku.
Podjęto także uchwałę o zmianach w zespole opracowującym Vademecum dyżurnego ruchu i kontynuacji prac zmierzających do powstania tego wydawnictwa.

W ramach omawiania spraw organizacyjnych i różne, m.in. ustalono klucz odznaczeń związkowych i resortowych na 2015 rok.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego