Archiwum

Z prac Społecznej Inspekcji Pracy

W dniach 09 – 11 czerwca 2015r w Wilnie na Litwie zostało zorganizowane szkolenie przez Europejski Instytut Związków Zawodowych ( ETUI ).

Główne cele szkolenia skupiały się wokół problematyki bezpieczeństwa z punktu widzenia związków zawodowych i obejmowały min. dyskusje na temat ram Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014 – 2020, wymianę wspólnych wyzwań związków zawodowych i dobrych praktyk w tym obszarze oraz przedstawienie związkom zawodowym planu oraz priorytetów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele największych central związkowych z Polski tj. OPZZ, Solidarność i Forum oraz innych 10 państw Unii Europejskiej mających na co dzień do czynienia ze sprawami BHP.

Przodującymi tematami było min:
- wypracowanie nowej strategii BHP do roku 2020 (OPZZ zajął odpowiednie stanowisko pismem z dnia 30 lipca 2014r)
- perspektywy europejskich związków zawodowych na najbliższe lata
- bezpieczeństwo i zdrowie z perspektywy płci
- zalecenia Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych

Szkolenia odbywały się w bardzo ciekawy sposób w formie warsztatów. Uczestnicy zostali losowo podzieleni na 3 grupy i każda dostała odpowiednie zadania do wykonania.
Należało odpowiedzieć na pytania:
- czy związki zawodowe w Twoim kraju uczestniczyły w procesie opracowania krajowej strategii w zakresie BHP ? Jakie to były najważniejsze zagadnienia ? - jakie uzyskały najwyższy priorytet ?
- jakie działania są już realizowane w poszczególnych krajach ?
- co może być uwzględnione w zakresie następnych ram na przyszłość ?
- na podstawie wysłuchanych wcześniej prezentacji i prac w grupach szukano odpowiedzi w jaki sposób osiągnąć powyższe cele, uzyskać wsparcie i od kogo, skąd znaleźć odpowiednie zasoby finansowe i jak je dobrze wykorzystać ?
- określenie podobieństw i różnic w zakresie priorytetów krajowych związków zawodowych w dziedzinie bhp

Grupa w której byli przedstawiciele OPZZ, Macedonii i Litwy za najważniejsze cele na które związki zawodowe powinny zwrócić uwagę to:
- zmniejszenie wypadków śmiertelnych i ciężkich
- edukacja i szkolenia od najmłodszych lat
- prewencja i zwiększanie nakładów finansowych na bhp
- dążenie do najwyższych standardów BHP, szczególnie w małych i średnich firmach.

Wyznaczono działania ale też przedział czasowy w jakim powinno być ono zrealizowane.
Wskazano na zasoby skąd wziąć środki finansowe naszych celów oraz wykazano konkretne efekty jakie mogą one przynieść.
Zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa powinno być widoczne, jasne i bezdyskusyjne, a można to uzyskać poprzez utworzenie i zobowiązanie do wdrożenia jednolitej europejskiej strategii.

Delegacja OPZZ zwróciła uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię. W związku z podniesieniem wieku emerytalnego wiele osób będzie miało problemy z zaliczeniem badań okresowych. Należy złagodzić dla nich niejednokrotnie wysokie normy zdrowotne.

Podkreślono wzmocnienie koordynacji z międzynarodowymi organizacjami, takimi jak Międzynarodowa Organizacja Pracy a także WHO czy OECD a partnerami społecznymi.
Dodatkowo:
- systematycznie przeglądać krajowe przepisy z zakresu bhp i je aktualizować
- rozwijać narzędzia promujące kulturę bezpieczeństwa pracy
- zwiększać rolę związków zawodowych jako partnera do działań na każdym poziomie
- zwrócenie uwagi na zdrowie psychiczne w pracy oraz mobbing.

Szkolenie stało na bardzo wysokim poziomie, a to głównie zasługa prelegentów z ETUI.
Wypracowane rekomendacje postaramy się przenieść na nasz grunt co w perspektywie czasowej wcześniej czy trochę później zaowocuje.
Podziękowania dla Przewodniczących poszczególnych struktur Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu Aleksandra Motyki i Jerzego Oleszaka za możliwość wzięcia udziału w szkoleniu.

Przygotował:
Bronisław Szczeciński
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego