Aktualności

XXXIII Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP

W dniach 13-15.03.2024 odbywał się XXXIII sprawozdawczy Krajowy Zjazdu Delegatów ZZDR PKP.
Po przywitaniu Delegatów przez Aleksandra Motykę Przewodniczącego RK ZZDR PKP przystąpiono do realizacji harmonogramu obrad.

Przewodniczący RK ZZDR PKP kolega Aleksander Motyka przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Krajowej ZZDR PKP za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
Wyszczególniono w tym zakresie:
• Obsługę pism wpływających z prośbą o interwencję;
• Działalność w ramach przynależności do OPZZ;
• Opiniowanie aktów prawnych;
• Wręczenie honorowych odznaczeń „Zasłużony dla transportu RP” i „ Zasłużony dla Kolejnictwa” oraz związkowa „Złota i srebrna odznaka Zasłużony dla ZZDR PKP”;
• Współpraca z innymi ogólnokrajowymi organizacjami związkowymi z Polski i zagranicy.;
• Działalność wydawcza tj. Druk dwumiesięcznika „Na nastawni”;
• Prowadzenie szkoleń dla działaczy związkowych;
• Udział w negocjacjach płacowych w PKP PLK S.A, PKP Cargo S.A, PKP Intercity S.A, POLREGIO sp.z.o.o, SKM w Trójmieście, CARGOTOR, PKP Cargo Service sp.z.o.o, Kolejach Śląskich sp.z.o.o, Jastrzębska Spółka Kolejowa sp.z.o.o.;
• Uczestniczenie w akcjach protestacyjnych;
• Negocjacje w sprawie zmian do ZUZP;
• Dzialaność ZZDR PKP w: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity S.A., PKP Cargo S.A., PKP Cargo Service sp.zo.o., POLREGIO S.A., PKP SKM w Trójmieście sp.zo.o., PGE-PKP Energetyka, Koleje Śląskie sp.zo.o., Jastrzębska Spółka Kolejowa sp.z.o.o., Pomorska Kolej Metropolitarna.

Następnie zostały odczytane sprawozdania:
Skarbnika RK ZZDR PKP za rok 2023,
Krajowej Komisji Rewizyjnej za rok 2023
oraz sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej ZZDR PKP za rok 2023.

Po odczytaniu wszystkich sprawozdań przystąpiono do dyskusji nad ich treścią. Po zakończeniu dyskusji, wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez Delegatów.

Kolejnym punktem posiedzenia było rozpatrzenie poprawek i zmian do Statutu ZZDR PKP opracowanych przez Komisję Statutową.
Zgłoszono trzy poprawki do Statutu ZZDR PKP.
Finalnie przyjęta została 1 poprawka do Statutu ZZDR PKP.

W kolejnym punkcie obrad, przystąpiono do rozpatrywania wniosków wpływających. Wpłynął jeden wniosek nad którym wywiązała się burzliwa dyskusja.
Przewodniczący Związku Kolega Aleksander Motyka poprosił wnioskodawców o poprawienie wniosku oraz przekazanie go do Komisji Statutowej. Wniosek ten został przyjęty przez Delegatów.

W podsumowaniu KZD ZZDR PKP rozmawiano o bieżących wydarzeniach i realizowanych sprawach. Przedstawiono informacje o postępie w pracach związanych z dostosowaniem regulacji wewnętrznych na obszarze działania ZZDR PKP, kształceniu przyszłych kadr kolejowych w szkołach zawodowych, zmianach w Instrukcjach oraz o postępach w sprawie dostosowania maksymalnej ilości obsługiwanych monitorów ekranowych przez personel obsługi posterunków ruchu.

Na zakończenie Przewodniczący Zjazdu Kolega Aleksander Motyka podziękował Delegatom, Członkom poszczególnych Komisji zjazdowych, Prezydium Zjazdu, Pocztowi sztandarowemu oraz Zespołowi Organizacyjnemu za udział oraz przeprowadzenie obrad i zamknął obrady XXXIII sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów ZZDR PKP.
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego