Archiwum

Obradował XVIII Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP


Otwarcia XVIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów ZZDR PKP dokonał Przewodniczący Związku
kol. A. Motyka, który powitał Koleżanki i Kolegów Delegatów.
Po wprowadzeniu sztandaru ZZDR PKP, zebrani minutą ciszy uczcili pamięć kolegów: E. Świeżewskiego i A. Kościana. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania XVIII KZD ZZDR PKP, stanowiły kolejny etap pierwszego dnia obrad.
Następnie, na wniosek Przewodniczącego Związku, zgodnie z obowiązującymi zapisami Regulaminu Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP, dokonano wyboru Prezydium Zjazdu oraz przedstawiony i zatwierdzony został porządek obrad.
Kolejny punkt stanowił wybór Komisji Zjazdowych.

Gościem pierwszego dnia obrad XVIII KZD ZZDR PKP był kol. L. Miętek – Przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, który wspólnie z kol. A. Motyka, przedstawił informację na temat celu powołania Konfederacji oraz podejmowanych przez tę organizację działań i zadań dotychczas zrealizowanych. W swoim wystąpieniu kol. A. Motyka, nawiązał do historii powstania KKZZ i omówił szczegółowo sprawy, jakimi się zajmowała, tj.:
- wzrost wynagrodzeń w Spółkach, w których Konfederacja zrzesza swoich członków,
- emerytury pomostowe,
- wstąpienie KKZZ w struktury OPZZ.
Nawiązał też do działań podejmowanych przez Związki Zawodowe w Komitecie Protestacyjno - Strajkowym Kolejarzy. Kol. L. Miętek nakreślił idee, jakie przyświecały powołaniu KKZZ. Zaznaczył, że stanowi ona siłę organizacji związkowych działających w obronie wspólnych interesów, w tym miejsc pracy oraz rozwiązań emerytalnych dla kolejarzy. Podkreślił, że ZZDR PKP jest filarem KKZZ, jednocześnie przyznał, że skuteczność działań uzależniona jest od struktur regionalnych Konfederacji.Przedstawił też korzyści wynikające z wstąpienia do OPZZ, tj.:
- przedstawicielstwo w Radzie OPZZ,
- przedstawicielstwo w Prezydium OPZZ,- uczestnictwo w Komisji Trójstronnej,
- reprezentatywność i wpływ na opiniowanie aktów prawnych dotyczących prawa pracy i ustaw związanych z działalnością związkową.
Po zakończeniu dyskusji i pożegnaniu kol. L. Miętek, przedstawione zostały sprawozdania:
- z działalności Rady Krajowej ZZDR PKP za okres od XVII KZD ZZDR PKP do XVII KZD ZZDR PKP,
- Skarbnika Rady Krajowej ZZDR PKP za rok 2008,
- Komisji Rewizyjnej ZZDR PKP za okres od XVII do XVIII KZD ZZDR PKP,
- Komisji Statutowej ZZDR PKP za okres od XVII do XVIII KZD ZZDR PKP.

Na początku drugiego dnia obrad Delegaci XVIII KZD ZZDR PKP dyskutowali nad sprawozdaniami oraz głosowali nad ich przyjęciem. Następnie dokonali uzupełnienia składu Komisji Statutowej.
Rozpatrzono też poprawki do Regulaminu Nadania Odznaczeń „Zasłużony dla ZZDR PKP”.
Kolejnym etapem tego dnia obrad było rozpatrywanie poprawek do Statutu ZZDR PKP. Łącznie rozpatrzono 13 poprawek, z czego 7 zostało przyjętych. Delegaci XVIII KZD ZZDR PKP Uchwałą nr 1/2009 przyjęli zmiany do Statutu ZZDR PKP odnoszące się do:
Art. 10 ust.3,
Art. 28,
Art. 29,
Art. 10 ust.1 pkt.5
Art. 21 ust. 5
Art. 22 ust. 2 pkt.7b
Art. 31 ust.1 pkt.6
Art. 30 ust.5
Art. 39
Art. 22 ust. 2 pkt.9
Art. 10 ust.1 pkt.2
Art. 40 ust. 9.
Następnie dokonano uzupełnienia składu delegatów na Walne Zebranie KKZZ, po czym XVIII KZD ZZDR PKP zajął się wypracowaniem strategii dla ZZDR PKP w kontekście realizacji przez Rząd i PKP S. A. „Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013.”
Kol. A. Motyka podkreślił, iż niezbędnym jest wypracowanie stanowiska w sprawie przeciwdziałania skutkom kryzysu finansowo - gospodarczego oraz nakreślenie kierunku rozwoju Związku. Zaznaczył, że niezwykle istotne znaczenie będą miały działania Związku na rzecz zachowania miejsc pracy oraz godnej płacy. Nadmienił również, że w związku ze zmianami organizacyjnymi w Spółkach zachodzi potrzeba dostosowania struktur związkowych do struktur pracodawców, co ułatwi podejmowanie ww. działań.
W związku z powyższym XVIII KZD ZZDR PKP przyjął Uchwałę nr 2/2009, która zobowiązuje komisje Rejonowe i Międzyzakładowe Komisje Rejonowe do dostosowania struktur Związku do struktur pracodawcy do końca czerwca 2009r.

W trzecim dniu obrad Delegaci XVIII KZD ZZDR PKP zajmowali się m.in. rozpatrywaniem wniosków i uchwał przyjętych przez Komisję Wniosków i Uchwał.
Zatwierdzili również tekst strategii oraz kierunków rozwoju dla ZZDR PKP.
Następnie odbyło się spotkanie z zaproszonym gościem Panem Zb. Zarychtą - Zastępcą Prezesa PKP PLK S.A., który omówił problemy z jakimi się boryka PLK S.A., głównie finansowe, będące skutkiem kryzysu. Odpowiadał też na pytania Delegatów, które odnosiły się przede wszystkim do spraw zatrudnieniowo – płacowych.
Odczytanie i zatwierdzenie protokołu, stanowiły punkt kulminacyjny trzeciego dnia obrad XVIII KZD ZZDR PKP.
Przewodniczący Związku kol. A. Motyka podziękował Delegatom za pracę i oficjalnie zakończył obrady XVIII KZD ZZDR PKP. Sztandar ZZDR PKP został wyprowadzony.

Relację przygotował Kol. Janusz Wnęk - członek Prezydium
 

« powrót drukuj powiadom znajomego